เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สี
ดูเพิ่มเติมจาก Amazing Grace
สินค้าทั้งหมด 35รายการ
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (3 ขวด ขวดละ 300 ml) at 1188.00 THB from Lazada
−57%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (3 ขวด ขวดละ 300 ml)
1,188 บาท 2,790 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Detox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 1 หลอด หลอดละ 190 ml at 1226.00 THB from Lazada
−58%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Detox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 1 หลอด หลอดละ 190 ml
1,226 บาท 2,950 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 3 ขวด at 1188.00 THB from Lazada
−60%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 3 ขวด
1,188 บาท 2,970 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Q10 plus Collagen Deep Sea 3 ขวด at 1188.00 THB from Lazada
−55%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Q10 plus Collagen Deep Sea 3 ขวด
1,188 บาท 2,670 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 2 ขวด at 890.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 2 ขวด
890 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 2 ขวด ครีมอาบน้ําที่ชวยใหความรูสึกหอมสดชื่น พรอมชวยใหผิวของคุณ ไดสัมผัสกับการทําความสะอาดผิวอยางล้ําลึกดวย สารสกัดจาก Lepidium Sativum Sprout Extract นอกจากนี้ยังอุดมไปดวย น้ําแรบริสุทธิ์จากเกาะตาฮิติจึงชวยปลอบ ประโลมผิวจากความออนลาและคืนแรธาตุสูผิว ชวยใหผิวแลดูสดใส เปลงปลั่งดูมีสุขภาพดี สารสกัดจากสาหรายสีชมพู Jania Rubens Extract : มี รายงานการวิจัยสนับสนุนถึงคุณสมบัติในการกระตุนการสราง AQP 8 หรือ และ Nano Marine Collagen ชวยกระตุนการสราง Collagen ลดสาเหตุของผิวเปลือกสม ดวยคุณสมบัติดังกลาวมานี้คือ นิยามผิวสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ Actiporine 8G ชวย กระตุนการสราง Collagen Fiber ใหมีปริมาณหนาแนนขึ้นในชั้นผิว Dermis ในขณะที่ปริมาณไขมันสวนเกินลดลงผลลัพธคือ ชั้นผิวมีความกระชับแนนขึ้น (Redensifying) ผิวภายนอกเรียบเนียนขึ้น น้ําแรจากเกาะตาฮิติ : กอกําเนิดจากเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากแนวปะการัง อุดมไปดวยแรธาตุหลัก ที่กอเกิดจากการไหลเวียนของแหลงทะเล Active อุดมไปด้วยแร่ธาตุ โดยพลังงานความรอนของหินภูเขาไฟ ที่ มีความลึก 3,000 - 5,000 เมตรจากชั้นผิวโลกถูกนํามาบํารุงผิวคืนพลังความ ชุมชื่นและแรธาตุสูผิว ทําใหผิวแลดูสดชื่น เปลงปลั่งกระจางใส Nano Marine Collagen:สารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกและพืชประเภทสาหราย Ingredients N o e Co ge เคลป(สาหรายสีน้ําตาล) จากใตทองทะเลแถบเมดิเตอรเรเนี่ยน ซึ่งเปนแหลง ของปลาทะเลน้ําลึกที่ดีที่สุดของโลกนํามาผานกระบวนการสกัดดวย เทคโนโลยีขั้นสูง(Nano Technology)ใหเปนโมเลกุลเล็กขนาดนาโนเมตรเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการแทรกซึมบํารุงลึกถึงเซลลผิวชั้นใน เสริมสร้างให้ผิวมีความแข็งแรง ช่วยในการลดเลือนริ้วรอยร่องลึก, รอยตีนกา, รองแกม, รอยยนบนหนาผากใหกลับมาเรียบเนียน และแต่งตึง วิธีใช้ ใช้ในการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย เช้า-เย็น เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5901083
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Detox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) at 890.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Detox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml)
890 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bamboo Charcoal สูตร Detox แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) ครีมอาบน้ำมีส่วนผสมของ "ถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal)" จึงมีคุณสมบัติดูดซับสิ่งสกปรกต่างๆที่ตกค้างในรูขุมขน ลดความมันส่วนเกินลดการเกิดสิว ผลัดเซลล์ผวที่ตายแล้วเพื่อให้ผิวสะอาดสดใสเนียนนุ่ม พร้อมด้วยผสมผสานคุณค่าต่างๆของะรรมชาติได้แก่ ผงไข่มุก (Peal Powder) ไข่มุกผงจากธรรมชาติแท้ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปของน้ำทำให้ซึบซาบเข้าสู่ผิวได้ไว ช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่และควบคุมการสร้างเม็ดสีผิว ลดการสะสมของสารตกค้างบนผิว ให้ผิวแลดูเนียนนุ่ม กระจ่างใส มีกลิ่นหอมสนชื่น จาก "น้ำกุหลาบออแกนิค(Organic Rosa)" ช่วยดูแลผิวอ่อนล้าให้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง วิธีใช้ อาบน้ำเช้า เย็น เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5840885
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรBee Vnom Shower Gel (3 ขวดขวดละ 300ml) at 2790.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรBee Vnom Shower Gel (3 ขวดขวดละ 300ml)
2,790 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (3 ขวด ขวดละ 300 ml) เจลอาบน้ําที่ชวยใหความรูสึกหอมสดชื่น พรอมชวยใหผิวของคุณ ไดสัมผัสกับการทําความสะอาดผิวอยางล้ําลึกผิวหนัง ชุมชื้นไมแหงตึงดวยสารสกัดจากพิษผึ้งที่อุดมไปดวยสารสําคัญชวยกระตุนการสรางเซลลผิวใหมยกกระชับผิว น้ําแร บริสุทธิ์จากเกาะตาฮิติจึงชวยปลอบประโลมผิวจากความออนลาและคืนแรธาตุสูผิว ชวยใหผิวแลดูสดใส เปลงปลั่งดูมี สุขภาพดีสารสกัดจากนมผึ้งและ น้ําผึ้งแทบริสุทธิ์ชวยใหผิวหนังสดใส เตงตึงและ ชวยเสริมการสรางคอลาเจนใหผิว แข็งแรง เผยผิวแลดูสุขภาพดีอยางเปนธรรมชาติ Bee Venom :สารพิษสกัดจากเหล็กไนของผึ้งการนําเอา Bee Venom เขามาใชในวงการเครื่องสําอางมากขึ้น ที่เรียก Bee Venom วาโบท็อกซจากธรรมชาติก็เพราะวาสามารถการกระตุน สรางเสนใยอิลาสติน และคอลลาเจนของผิวเพื่อชวยใหผิวยังคงความ สดใส นักวิทยาศาสตรคนพบวา พิษจากเหล็กไนของผึ้งชวยกระตุนการผล ุ ิตคอลลาเจน ซึ่งทําใหผิวมีความยืดหยุน และไมคล้ําเสีย เพราะแดดเผาและเปนทางเลือกที่ดีที่สุดรองจากโบท็อกซโดยผลิตภัณฑจะออกฤทธิ์ “กระตุนอยางแผวเบา” ตอผิวหนัง ซึ่งจะ หลอกใหรางกายเขาใจวาถูกผึ้งตอย เลือดจะถูกสงมาหลอเลี้ยงบริเวณผิวหนังที่สัมผัสพิษ และกระตุนใหผลิตคอลลาเจนกับอีลา สติน ทําใหผิวหนังเตงตึง ดร.ฮัน ไดตีพิมพผลงานวิจัยวา พิษนี้ยังชวยกระตุนการผลิตเซลลที่เรียกวาเคอราติโนไซตซึ่งทําหนาที่เปนปราการปองกัน แบคทีเรียการสูญเสียน้ําและผิวเสียจากแดดดวยโดยเคอราติโนไซตเปนเซลลที่อยูสวนบนสุดของผิวหนัง ซึ่งชวยใหแลดูออนเยาว แตเมื่อเรามีอายุมากขึ้น จํานวนเซลลนี้จะมีนอยลง ทําใหผิวหนังเสียความยืดหยุนและเกิดริ้วรอยตีนกา พิษผึ้งบริสุทธ์ไดิ รับการ พิสูจนแลววา ชวยเพิ่มจํานวนของเคอราติโนไซตชวยใหผิวมีความยืดหยุนยิ่งขึ้น Royal Jelly Extract : อุดมไปดวยสารอาหารบํารุงผิวหลายชนิด มีคุณสมบัติ ในการชวยฟนฟูและเสริมความแข็งแรงใหกับเซลลผิว สามารถชะลอการเกิด ริ้วรอยไดดีพรอมปรับสมดุล ทําใหผิวแข็งแรงข้ึน ชวยเสริมความช ิ มชุ ้ืนใหกับ ผิว ทําใหผิวแลดูออนเยาวสดใส มีน้ํามีนวล ทําใหผิวมีสุขภาพดีมีไกลโค โปรตีน (glycoprotein) ซึ่งชวยใหผิวหนังสดใส เตงตึงและ ชวยลดสิว ช่วยเสริมสร้าง Collagen ให้ผิวแข็งแรง วิธีใช้ ชโลมลงบนผิวกายที่เปยกลูบไลจนเกิดฟองทั่วรางกายแลวลางออกดวยน้ําจนสะอาด (ใช้อาบน้ำ เช้า เย็น) เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5934066
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 2 หลอด หลอดละ 190 ml at 808.00 THB from Lazada
−59%
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 2 หลอด หลอดละ 190 ml
808 บาท 1,980 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. at 523.00 THB from Lazada
−47%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml.
523 บาท 990 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 3 หลอด หลอดละ 200 ml at 1250.00 THB from Looksi
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 3 หลอด หลอดละ 200 ml
1,250 บาท
Looksi
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant เซรั่ม บำรุงผวิกาย เนื้อบางเบา เตมิความชุ่มชื่น ให้ผวิบริเวณที่แห้งและหยาบกร้านให้เนียนนุ่มขึ้น และให้ผลที่ต่อเนื่อง ยาวนานเมื่อใช้เป็นประจำ โดยไม่ทิ้งคราบมัน หรือความเหนียวเหนอะหนะ เซรั่มบำารุงผวิสูตรน้ำนมนี้ซึมเข้าสู่ผิวได้ อย่างรวดเร็วเกลี่ย ง่ายได้ทั่วเรือนร่าง ช่วยให้ผิวดูมี สุขภาพดี นุ่มเนียน อุดมคณุ คา่ ของสารสกดัจาก เมล็ด สวีท อัลมอนด์ ชว่ยให้ผิวตึงกระชับ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำให้ผิวเรียบเนียน สารสกดัจากธรรมชาติ3 ชนิดไดแ้ก่ Balloon Vine, Echium Oil, Sunflower Oil ที่เปี่ยมไปด้วยคณุสมบัติ ในการฟื้นฟู และ ปกป้องผิวจากมลภาวะ ต่างๆได้อย่างลงตัวต้าน อนุมลูอิสระช่วย ปกป้องผิว ป้องกัน การเกดิริ้วรอย สกัดได้จาก Cotton Thistle จากประเทศฝรั่งเศส รับรองมาตราฐานโดย Ecocert มีองค์ประกอบส าคัญ ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซมผิวตามธรรมชาติ ในผิวที่ถูก ทำลาย บาดแผลทั้งแผล ไฟไหม้หรือแผลจากการทำศัลยกรรม เชน่ การpeeling , dermabrasion โดยการเขา้ฟื้นฟูผิว ชั้นนอกสุดเข้าไปช่วย กระบวนการผลดัเปลี่ยน เซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุด ออกเผยผิวใหม่กระจ่างใสอย่างเป็น ธรรมชาติ วิธีใช้ ทาเซรั่มทั่วร่างกาย หลังอาบน้ำ เช้า เย็น เลขที่จดแจ้ง 10-5873802
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml 3กระปุก at 1350.00 THB from Looksi
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml 3กระปุก
1,350 บาท
Looksi
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 3กระปุก (250 ml) สพพพคุณ สครับขัดผิวจากธรรมชาติ อุดมด้วยเม็ดสครับธรรมชาติจากเปลือกผลวอลนัทบด ช่วยผลัดเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่ เสื่อมสภาพ อันเป็นสาเหตุของผิวหยาบกร้าน หมองคล้ำ เผยผิวใหม่เนียนใส นอกจากนี้ยังอุดมด้วยสารสกัดจาก ดอกซากุระและ Lime pearl ซึ่งช่วยบำรุงผิวกระจ่างใสน่าสัมผัส , Witch Hazel Extract ช่วยกระชับรูขุมขน , Lotus callus Stem Cell Extract ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเปล่งปลั่งสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับทุก สภาพผิว นอกจากนั้น ยังมี (Softspheres) เม็ดบีดมีลักษณะนุ่ม และอุดมไปด้วย Vitamin A, Vitamin E and Vitamin C เมื่อเม็ดบีดแตกตัว จะมีสารสกัด ของวิตามินต่างๆ ซึมเข้าสู่ผิว ช่วยให้ผิวนุ่มลื่นและกระจ่างใสขึ้น วิธีใช้ ใช้สครับผิว อาบน้ำ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5901080
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml 2กระปุก at 903.00 THB from Lazada
−66%
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml 2กระปุก
903 บาท 2,700 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace สครับขัดผิวกาย with Radiance Body Cream Scrub (250 ml) at 650.00 THB from Looksi
Amazing Grace สครับขัดผิวกาย with Radiance Body Cream Scrub (250 ml)
650 บาท
Looksi
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในหมวดเครื่องสำอาง สครับขัดผิวจากธรรมชาติ อุดมด้วยเม็ดสครับธรรมชาติจากเปลือกผลวอลนัทบด ช่วยผลัดเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่เสื่อมสภาพ อันเป็นสาเหตุของผิวหยาบกร้าน หมองคล้ำ เผยผิวใหม่เนียนใส นอกจากนี้ยังอุดมด้วยสารสกัดจากดอกซากุระและ Lime pearl ซึ่งช่วยบำรุงผิวกระจ่างใสน่าสัมผัส - Witch Hazel Extract ช่วยกระชับรูขุมขน - Lotus callus Stem Cell Extract ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเปล่งปลั่งสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับทุก สภาพผิว - Softspheres เม็ดบีดมีลักษณะนุ่ม และอุดมไปด้วย Vitamin A, Vitamin E and Vitamin C เมื่อเม็ดบีดแตกตัว จะมีสารสกัด ของวิตามินต่างๆ ซึมเข้าสู่ผิว ช่วยให้ผิวนุ่มลื่นและกระจ่างใสขึ้น วิธีใช้ ใช้สครับผิว อาบน้ำ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 1 หลอด หลอดละ 190 ml at 490.00 THB from Looksi
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 1 หลอด หลอดละ 190 ml
490 บาท
Looksi
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant เซรั่ม บำรุงผวิกาย เนื้อบางเบา เตมิความชุ่มชื่น ให้ผวิบริเวณที่แห้งและหยาบกร้านให้เนียนนุ่มขึ้น และให้ผลที่ต่อเนื่อง ยาวนานเมื่อใช้เป็นประจำ โดยไม่ทิ้งคราบมัน หรือความเหนียวเหนอะหนะ เซรั่มบำารุงผวิสูตรน้ำนมนี้ซึมเข้าสู่ผิวได้ อย่างรวดเร็วเกลี่ย ง่ายได้ทั่วเรือนร่าง ช่วยให้ผิวดูมี สุขภาพดี นุ่มเนียน อุดมคณุ คา่ ของสารสกดัจาก เมล็ด สวีท อัลมอนด์ ชว่ยให้ผิวตึงกระชับ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำให้ผิวเรียบเนียน สารสกดัจากธรรมชาติ3 ชนิดไดแ้ก่ Balloon Vine, Echium Oil, Sunflower Oil ที่เปี่ยมไปด้วยคณุสมบัติ ในการฟื้นฟู และ ปกป้องผิวจากมลภาวะ ต่างๆได้อย่างลงตัวต้าน อนุมลูอิสระช่วย ปกป้องผิว ป้องกัน การเกดิริ้วรอย สกัดได้จาก Cotton Thistle จากประเทศฝรั่งเศส รับรองมาตราฐานโดย Ecocert มีองค์ประกอบส าคัญ ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซมผิวตามธรรมชาติ ในผิวที่ถูก ทำลาย บาดแผลทั้งแผล ไฟไหม้หรือแผลจากการทำศัลยกรรม เชน่ การpeeling , dermabrasion โดยการเขา้ฟื้นฟูผิว ชั้นนอกสุดเข้าไปช่วย กระบวนการผลดัเปลี่ยน เซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุด ออกเผยผิวใหม่กระจ่างใสอย่างเป็น ธรรมชาติ วิธีใช้ ทาเซรั่มทั่วร่างกาย หลังอาบน้ำ เช้า เย็น เลขที่จดแจ้ง 10-5873802
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรBee Vnom Shower Gel (1 ขวดขวดละ 300ml) at 990.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรBee Vnom Shower Gel (1 ขวดขวดละ 300ml)
990 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (1 ขวด ขวดละ 300 ml) เจลอาบน้ําที่ชวยใหความรูสึกหอมสดชื่น พรอมชวยใหผิวของคุณ ไดสัมผัสกับการทําความสะอาดผิวอยางล้ําลึกผิวหนัง ชุมชื้นไมแหงตึงดวยสารสกัดจากพิษผึ้งที่อุดมไปดวยสารสําคัญชวยกระตุนการสรางเซลลผิวใหมยกกระชับผิว น้ําแร บริสุทธิ์จากเกาะตาฮิติจึงชวยปลอบประโลมผิวจากความออนลาและคืนแรธาตุสูผิว ชวยใหผิวแลดูสดใส เปลงปลั่งดูมี สุขภาพดีสารสกัดจากนมผึ้งและ น้ําผึ้งแทบริสุทธิ์ชวยใหผิวหนังสดใส เตงตึงและ ชวยเสริมการสรางคอลาเจนใหผิว แข็งแรง เผยผิวแลดูสุขภาพดีอยางเปนธรรมชาติ Bee Venom :สารพิษสกัดจากเหล็กไนของผึ้งการนําเอา Bee Venom เขามาใชในวงการเครื่องสําอางมากขึ้น ที่เรียก Bee Venom วาโบท็อกซจากธรรมชาติก็เพราะวาสามารถการกระตุน สรางเสนใยอิลาสติน และคอลลาเจนของผิวเพื่อชวยใหผิวยังคงความ สดใส นักวิทยาศาสตรคนพบวา พิษจากเหล็กไนของผึ้งชวยกระตุนการผล ุ ิตคอลลาเจน ซึ่งทําใหผิวมีความยืดหยุน และไมคล้ําเสีย เพราะแดดเผาและเปนทางเลือกที่ดีที่สุดรองจากโบท็อกซโดยผลิตภัณฑจะออกฤทธิ์ “กระตุนอยางแผวเบา” ตอผิวหนัง ซึ่งจะ หลอกใหรางกายเขาใจวาถูกผึ้งตอย เลือดจะถูกสงมาหลอเลี้ยงบริเวณผิวหนังที่สัมผัสพิษ และกระตุนใหผลิตคอลลาเจนกับอีลา สติน ทําใหผิวหนังเตงตึง ดร.ฮัน ไดตีพิมพผลงานวิจัยวา พิษนี้ยังชวยกระตุนการผลิตเซลลที่เรียกวาเคอราติโนไซตซึ่งทําหนาที่เปนปราการปองกัน แบคทีเรียการสูญเสียน้ําและผิวเสียจากแดดดวยโดยเคอราติโนไซตเปนเซลลที่อยูสวนบนสุดของผิวหนัง ซึ่งชวยใหแลดูออนเยาว แตเมื่อเรามีอายุมากขึ้น จํานวนเซลลนี้จะมีนอยลง ทําใหผิวหนังเสียความยืดหยุนและเกิดริ้วรอยตีนกา พิษผึ้งบริสุทธ์ไดิ รับการ พิสูจนแลววา ชวยเพิ่มจํานวนของเคอราติโนไซตชวยใหผิวมีความยืดหยุนยิ่งขึ้น Royal Jelly Extract : อุดมไปดวยสารอาหารบํารุงผิวหลายชนิด มีคุณสมบัติ ในการชวยฟนฟูและเสริมความแข็งแรงใหกับเซลลผิว สามารถชะลอการเกิด ริ้วรอยไดดีพรอมปรับสมดุล ทําใหผิวแข็งแรงข้ึน ชวยเสริมความช ิ มชุ ้ืนใหกับ ผิว ทําใหผิวแลดูออนเยาวสดใส มีน้ํามีนวล ทําใหผิวมีสุขภาพดีมีไกลโค โปรตีน (glycoprotein) ซึ่งชวยใหผิวหนังสดใส เตงตึงและ ชวยลดสิว ช่วยเสริมสร้าง Collagen ให้ผิวแข็งแรง วิธีใช้ ชโลมลงบนผิวกายที่เปยกลูบไลจนเกิดฟองทั่วรางกายแลวลางออกดวยน้ําจนสะอาด (.ใช้อาบน้ำ เช้า เย็น) เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5934066
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) at 846.00 THB from Lazada
−57%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml)
846 บาท 1,980 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml 2กระปุก at 990.00 THB from Looksi
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml 2กระปุก
990 บาท
Looksi
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 2กระปุก (250 ml) สพพพคุณ สครับขัดผิวจากธรรมชาติ อุดมด้วยเม็ดสครับธรรมชาติจากเปลือกผลวอลนัทบด ช่วยผลัดเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่ เสื่อมสภาพ อันเป็นสาเหตุของผิวหยาบกร้าน หมองคล้ำ เผยผิวใหม่เนียนใส นอกจากนี้ยังอุดมด้วยสารสกัดจาก ดอกซากุระและ Lime pearl ซึ่งช่วยบำรุงผิวกระจ่างใสน่าสัมผัส , Witch Hazel Extract ช่วยกระชับรูขุมขน , Lotus callus Stem Cell Extract ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเปล่งปลั่งสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับทุก สภาพผิว นอกจากนั้น ยังมี (Softspheres) เม็ดบีดมีลักษณะนุ่ม และอุดมไปด้วย Vitamin A, Vitamin E and Vitamin C เมื่อเม็ดบีดแตกตัว จะมีสารสกัด ของวิตามินต่างๆ ซึมเข้าสู่ผิว ช่วยให้ผิวนุ่มลื่นและกระจ่างใสขึ้น วิธีใช้ ใช้สครับผิว อาบน้ำ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5901080
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml at 561.00 THB from Lazada
−58%
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml
561 บาท 1,350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรDetox Bamboo Charcoal (2ขวด 300ml) plus Body Serm 1(190ml) at 2970.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรDetox Bamboo Charcoal (2ขวด 300ml) plus Body Serm 1(190ml)
2,970 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bamboo Charcoal สูตร Detox แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) คุณสมบัติ ครีมอาบน้ำมีส่วนผสมของ "ถ่านไม่ไผ่ (Bamboo Charcoal)" จึงมีคุณสมบัติดูดซับสิ่งสกปรกต่างๆที่ตกค้างในรูขุมขน ลดความมันส่วนเกินลดการเกิดสิว ผลัดเซลล์ผวที่ตายแล้วเพื่อให้ผิวสะอาดสดใสเนียนนุ่ม พร้อมด้วยผสมผสานคุณค่าต่างๆของะรรมชาติได้แก่ ผงไข่มุก (Peal Powder) ไข่มุกผงจากธรรมชาติแท้ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปของน้ำทำให้ซึบซาบเข้าสู่ผิวได้ไว ช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่และควบคุมการสร้างเม็ดสีผิว ลดการสะสมของสารตกค้างบนผิว ให้ผิวแลดูเนียนนุ่ม กระจ่างใส มีกลิ่นหอมสนชื่น จาก "น้ำกุหลาบออแกนิค(Organic Rosa)" ช่วยดูแลผิวอ่อนล้าให้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง วิธีใช้ อาบน้ำเช้า เย็น บรรจุ ขวดละ 300 ml ใช้ได้3-4เดือน เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5840885 Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant สรรพคุณ เซรั่ม บำรุงผิวกาย เนื้อบางเบา เติมความชุ่มชื่น ให้ผิวบริเวณที่แห้งและหยาบกร้านให้เนียนนุ่มขึ้น และให้ผลที่ต่อเนื่อง ยาวนานเมื่อใช้เป็นประจำ โดยไม่ทิ้งคราบมัน หรือความเหนียวเหนอะหนะ เซรั่มบำรุงผิวสูตรน้ำนมนี้ซึมเข้าสู่ผิวได้ อย่างรวดเร็วเกลี่ย ง่ายได้ทั่วเรือนร่าง ช่วยให้ผิวดูมี สุขภาพดี นุ่มเนียน อุดมคุณค่าของสารสกัดจากเมล็ดสวีท อัลมอนด์ ชว่ยให้ผิวตึงกระชับ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำให้ผิวเรียบเนียน สารสกัดจากธรรมชาติ 3 ชนิดไดแ้ก่ Balloon Vine, Echium Oil, Sunflower Oil ที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ในการฟื้นฟู และ ปกป้องผิวจากมลภาวะ ต่างๆได้อย่างลงตัว ต้านอนุมลูอิสระช่วยปกป้องผิว ป้องกัน การเกิดริ้วรอย สกัดได้จาก Cotton Thistle จากประเทศฝรั่งเศส รับรองมาตราฐานโดย Ecocert มีองค์ประกอบสำคัญ ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซมผิวตามธรรมชาติ ในผิวที่ถูกทำลาย บาดแผลทั้งแผล ไฟไหม้หรือแผลจากการทำศัลยกรรม เช่น การpeeling , dermabrasion โดยการเข้าฟื้นฟูผิว ชั้นนอกสุดเข้าไปช่วย กระบวนการผลัดเปลี่ยนเซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกเผยผิวใหม่กระจ่างใสอย่างเป็น ธรรมชาติ วิธีใช้ ทาเซรั่มทั่วร่างกาย หลังอาบน้ำ เช้า เย็น เลขที่จดแจ้ง 10-5873802
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Q10 plus Collagen Deep Sea (2 ขวดบรรจุ300ml) Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant at 1226.00 THB from Lazada
−58%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Q10 plus Collagen Deep Sea (2 ขวดบรรจุ300ml) Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant
1,226 บาท 2,950 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรTahiti Fresh Ocean Shower Gel(2 ขวด ขวดละ 300ml) plus Body Serum(1หลอด 190 ml) at 2950.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรTahiti Fresh Ocean Shower Gel(2 ขวด ขวดละ 300ml) plus Body Serum(1หลอด 190 ml)
2,950 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml(2 ขวด ขวดละ 300ml) คุณสมบัติ ครีมอาบน้ําที่ชวยใหความรูสึกหอมสดชื่น พรอมชวยใหผิวของคุณ ไดสัมผัสกับการทําความสะอาดผิวอยางล้ําลึกดวย สารสกัดจาก Lepidium Sativum Sprout Extract นอกจากนี้ยังอุดมไปดวย น้ําแรบริสุทธิ์จากเกาะตาฮิติจึงชวยปลอบ ประโลมผิวจากความออนลาและคืนแรธาตุสูผิว ชวยใหผิวแลดูสดใส เปลงปลั่งดูมีสุขภาพดี สารสกัดจากสาหรายสีชมพู Jania Rubens Extract : มี รายงานการวิจัยสนับสนุนถึงคุณสมบัติในการกระตุนการสราง AQP 8 หรือ และ Nano Marine Collagen ชวยกระตุนการสราง Collagen ลดสาเหตุของผิวเปลือกสม ดวยคุณสมบัติดังกลาวมานี้คือ นิยามผิวสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ Actiporine 8G ชวย กระตุนการสราง Collagen Fiber ใหมีปริมาณหนาแนนขึ้นในชั้นผิว Dermis ในขณะที่ปริมาณไขมันสวนเกินลดลงผลลัพธคือ ชั้นผิวมีความกระชับแนนขึ้น (Redensifying) ผิวภายนอกเรียบเนียนขึ้น น้ําแรจากเกาะตาฮิติ : กอกําเนิดจากเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากแนวปะการัง อุดมไปดวยแรธาตุหลัก ที่กอเกิดจากการไหลเวียนของแหลงทะเล Active อุดมไปด้วยแร่ธาตุ โดยพลังงานความรอนของหินภูเขาไฟ ที่ มีความลึก 3,000 - 5,000 เมตรจากชั้นผิวโลกถูกนํามาบํารุงผิวคืนพลังความ ชุมชื่นและแรธาตุสูผิว ทําใหผิวแลดูสดชื่น เปลงปลั่งกระจางใส Nano Marine Collagen:สารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกและพืชประเภทสาหราย Ingredients N o e Co ge เคลป(สาหรายสีน้ําตาล) จากใตทองทะเลแถบเมดิเตอรเรเนี่ยน ซึ่งเปนแหลง ของปลาทะเลน้ําลึกที่ดีที่สุดของโลกนํามาผานกระบวนการสกัดดวย เทคโนโลยีขั้นสูง(Nano Technology)ใหเปนโมเลกุลเล็กขนาดนาโนเมตรเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการแทรกซึมบํารุงลึกถึงเซลลผิวชั้นใน เสริมสร้างให้ผิวมีความแข็งแรง ช่วยในการลดเลือนริ้วรอยร่องลึก, รอยตีนกา, รองแกม, รอยยนบนหนาผากใหกลับมาเรียบเนียน และแต่งตึง วิธีใช้ ใช้ในการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย เช้า-เย็น เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5901083 Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 190 ml สรรพคุณ เซรั่ม บำรุงผิวกาย เนื้อบางเบา เติมความชุ่มชื่น ให้ผิวบริเวณที่แห้งและหยาบกร้านให้เนียนนุ่มขึ้น และให้ผลที่ต่อเนื่อง ยาวนานเมื่อใช้เป็นประจำ โดยไม่ทิ้งคราบมัน หรือความเหนียวเหนอะหนะ เซรั่มบำรุงผิวสูตรน้ำนมนี้ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว เกลี่ยง่ายได้ทั่วเรือนร่าง ช่วยให้ผิวดูมี สุขภาพดี นุ่มเนียน อุดมคุณค่าของสารสกัดจากเมล็ดสวีท อัลมอนด์ ช่วยให้ผิวตึงกระชับ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำให้ผิวเรียบเนียน สารสกัดจากธรรมชาติ3 ชนิดไดแ้ก่ Balloon Vine, Echium Oil, Sunflower Oil ที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติในการฟื้นฟู และ ปกป้องผิวจากมลภาวะ ต่างๆได้อย่างลงตัวต้านอนุมลูอิสระช่วย ปกป้องผิว ป้องกันการเกิดริ้วรอย สกัดได้จาก Cotton Thistle จากประเทศฝรั่งเศส รับรองมาตราฐานโดย Ecocert มีองค์ประกอบสำคัญในการช่วยเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซมผิวตามธรรมชาติ ในผิวที่ถูก ทำลาย บาดแผลทั้งแผล ไฟไหม้หรือแผลจากการทำศัลยกรรม เช่น การpeeling , dermabrasion โดยการเขา้ฟื้นฟูผิว ชั้นนอกสุดเข้าไปช่วย กระบวนการผลดัเปลี่ยน เซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุด ออกเผยผิวใหม่กระจ่างใสอย่างเป็น ธรรมชาติ วิธีใช้ ทาเซรั่มทั่วร่างกาย หลังอาบน้ำ เช้า เย็น เลขที่จดแจ้ง 10-5873802
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml 3กระปุก at 1226.00 THB from Lazada
−68%
Amazing Grace with Radiance Body Cream Scrub สครับขัดผิวกาย 250 ml 3กระปุก
1,226 บาท 3,900 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. at 550.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml.
550 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. ครีมอาบน้ําที่ชวยใหความรูสึกหอมสดชื่น พรอมชวยใหผิวของคุณ ไดสัมผัสกับการทําความสะอาดผิวอยางล้ําลึกดวย สารสกัดจาก Lepidium Sativum Sprout Extract นอกจากนี้ยังอุดมไปดวย น้ําแรบริสุทธิ์จากเกาะตาฮิติจึงชวยปลอบ ประโลมผิวจากความออนลาและคืนแรธาตุสูผิว ชวยใหผิวแลดูสดใส เปลงปลั่งดูมีสุขภาพดี สารสกัดจากสาหรายสีชมพู Jania Rubens Extract : มี รายงานการวิจัยสนับสนุนถึงคุณสมบัติในการกระตุนการสราง AQP 8 หรือ และNanoMarine Collagen ชวยกระตุนการสราง Collagen ลดสาเหตุของผิวเปลือกสม ดวยคุณสมบัติดังกลาวมานี้คือ นิยามผิวสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ Actiporine 8G ชวย กระตุนการสราง Collagen Fiber ใหมีปริมาณหนาแนนขึ้นในชั้นผิว Dermis ในขณะที่ปริมาณไขมันสวนเกินลดลงผลลัพธคือ ชั้นผิวมีความกระชับแนนขึ้น (Redensifying) ผิวภายนอกเรียบเนียนขึ้น น้ําแรจากเกาะตาฮิติ : กอกําเนิดจากเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากแนวปะการัง อุดมไปดวยแรธาตุหลัก ที่กอเกิดจากการไหลเวียนของแหลงทะเล Active อุดมไปด้วยแร่ธาตุ โดยพลังงานความรอนของหินภูเขาไฟ ที่ มีความลึก 3,000 - 5,000 เมตรจากชั้นผิวโลกถูกนํามาบํารุงผิวคืนพลังความ ชุมชื่นและแรธาตุสูผิว ทําใหผิวแลดูสดชื่น เปลงปลั่งกระจางใส Nano Marine Collagen:สารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกและพืชประเภทสาหราย Ingredients N o e Co ge เคลป(สาหรายสีน้ําตาล) จากใตทองทะเลแถบเมดิเตอรเรเนี่ยน ซึ่งเปนแหลง ของปลาทะเลน้ําลึกที่ดีที่สุดของโลกนํามาผานกระบวนการสกัดดวย เทคโนโลยีขั้นสูง(Nano Technology)ใหเปนโมเลกุลเล็กขนาดนาโนเมตรเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการแทรกซึมบํารุงลึกถึงเซลลผิวชั้นใน เสริมสร้างให้ผิวมีความแข็งแรง ช่วยในการลดเลือนริ้วรอยร่องลึก, รอยตีนกา, รองแกม, รอยยนบนหนาผากใหกลับมาเรียบเนียน และแต่งตึง วิธีใช้ ใช้ในการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย เช้า-เย็น เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5901083
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 2 หลอด หลอดละ 190 ml at 850.00 THB from Looksi
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 2 หลอด หลอดละ 190 ml
850 บาท
Looksi
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant เซรั่ม บำรุงผวิกาย เนื้อบางเบา เตมิความชุ่มชื่น ให้ผวิบริเวณที่แห้งและหยาบกร้านให้เนียนนุ่มขึ้น และให้ผลที่ต่อเนื่อง ยาวนานเมื่อใช้เป็นประจำ โดยไม่ทิ้งคราบมัน หรือความเหนียวเหนอะหนะ เซรั่มบำารุงผวิสูตรน้ำนมนี้ซึมเข้าสู่ผิวได้ อย่างรวดเร็วเกลี่ย ง่ายได้ทั่วเรือนร่าง ช่วยให้ผิวดูมี สุขภาพดี นุ่มเนียน อุดมคณุ คา่ ของสารสกดัจาก เมล็ด สวีท อัลมอนด์ ชว่ยให้ผิวตึงกระชับ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำให้ผิวเรียบเนียน สารสกดัจากธรรมชาติ3 ชนิดไดแ้ก่ Balloon Vine, Echium Oil, Sunflower Oil ที่เปี่ยมไปด้วยคณุสมบัติ ในการฟื้นฟู และ ปกป้องผิวจากมลภาวะ ต่างๆได้อย่างลงตัวต้าน อนุมลูอิสระช่วย ปกป้องผิว ป้องกัน การเกดิริ้วรอย สกัดได้จาก Cotton Thistle จากประเทศฝรั่งเศส รับรองมาตราฐานโดย Ecocert มีองค์ประกอบส าคัญ ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซมผิวตามธรรมชาติ ในผิวที่ถูก ทำลาย บาดแผลทั้งแผล ไฟไหม้หรือแผลจากการทำศัลยกรรม เชน่ การpeeling , dermabrasion โดยการเขา้ฟื้นฟูผิว ชั้นนอกสุดเข้าไปช่วย กระบวนการผลดัเปลี่ยน เซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุด ออกเผยผิวใหม่กระจ่างใสอย่างเป็น ธรรมชาติ วิธีใช้ ทาเซรั่มทั่วร่างกาย หลังอาบน้ำ เช้า เย็น เลขที่จดแจ้ง 10-5873802
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 3 ขวด at 1250.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 3 ขวด
1,250 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 3 ขวด ครีมอาบน้ําที่ชวยใหความรูสึกหอมสดชื่น พรอมชวยใหผิวของคุณ ไดสัมผัสกับการทําความสะอาดผิวอยางล้ําลึกดวย สารสกัดจาก Lepidium Sativum Sprout Extract นอกจากนี้ยังอุดมไปดวย น้ําแรบริสุทธิ์จากเกาะตาฮิติจึงชวยปลอบ ประโลมผิวจากความออนลาและคืนแรธาตุสูผิว ชวยใหผิวแลดูสดใส เปลงปลั่งดูมีสุขภาพดี สารสกัดจากสาหรายสีชมพู Jania Rubens Extract : มี รายงานการวิจัยสนับสนุนถึงคุณสมบัติในการกระตุนการสราง AQP 8 หรือ และ Nano Marine Collagen ชวยกระตุนการสราง Collagen ลดสาเหตุของผิวเปลือกสม ดวยคุณสมบัติดังกลาวมานี้คือ นิยามผิวสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ Actiporine 8G ชวย กระตุนการสราง Collagen Fiber ใหมีปริมาณหนาแนนขึ้นในชั้นผิว Dermis ในขณะที่ปริมาณไขมันสวนเกินลดลงผลลัพธคือ ชั้นผิวมีความกระชับแนนขึ้น (Redensifying) ผิวภายนอกเรียบเนียนขึ้น น้ําแรจากเกาะตาฮิติ : กอกําเนิดจากเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากแนวปะการัง อุดมไปดวยแรธาตุหลัก ที่กอเกิดจากการไหลเวียนของแหลงทะเล Active อุดมไปด้วยแร่ธาตุ โดยพลังงานความรอนของหินภูเขาไฟ ที่ มีความลึก 3,000 - 5,000 เมตรจากชั้นผิวโลกถูกนํามาบํารุงผิวคืนพลังความ ชุมชื่นและแรธาตุสูผิว ทําใหผิวแลดูสดชื่น เปลงปลั่งกระจางใส Nano Marine Collagen:สารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกและพืชประเภทสาหราย Ingredients N o e Co ge เคลป(สาหรายสีน้ําตาล) จากใตทองทะเลแถบเมดิเตอรเรเนี่ยน ซึ่งเปนแหลง ของปลาทะเลน้ําลึกที่ดีที่สุดของโลกนํามาผานกระบวนการสกัดดวย เทคโนโลยีขั้นสูง(Nano Technology)ใหเปนโมเลกุลเล็กขนาดนาโนเมตรเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการแทรกซึมบํารุงลึกถึงเซลลผิวชั้นใน เสริมสร้างให้ผิวมีความแข็งแรง ช่วยในการลดเลือนริ้วรอยร่องลึก, รอยตีนกา, รองแกม, รอยยนบนหนาผากใหกลับมาเรียบเนียน และแต่งตึง วิธีใช้ ใช้ในการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย เช้า-เย็น เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5901083
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (1 ขวด ขวดละ 300 ml) at 523.00 THB from Lazada
−47%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (1 ขวด ขวดละ 300 ml)
523 บาท 990 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรQ10 (2ขวด ขวดละ 300 ml)and Collagen Deep Sea2 Body Serum 1 (1หลอด หลอดละ190ml) at 2950.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรQ10 (2ขวด ขวดละ 300 ml)and Collagen Deep Sea2 Body Serum 1 (1หลอด หลอดละ190ml)
2,950 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Q10 plus Collagen Deep Sea 2 ขวด คุณสมบัติ สัมผัสกับครีมอาบน้ำที่ พรอมบํารุงสุขภาพผิวของคุณ อยางล้ำลึกดวยครีมอาบน้ําสูตรที่อุดมไปดวยคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกและCoenzyme Q10 ชวยตานอนุมูลอิสระกระชับรูขุมขน พรอมชวยหยุดกาลเวลาใหผิวใหดูออนเยาวและเนียนนุมชุมชื้นนา สัมผัส ด้วย Coenzyme Q10 : ตัวช่วยในการตานอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งเหมือนกับวิตามิน ซี วิตามิน อีและเบตาแคโรทีนที่ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเซลลและ เนื้อเยื่อตางๆ จากการทําลายของอนุมูลอิสระ ซึง Q10 มีความ พิเศษที่เหนือกวาที่มีหนาที่สําคัญในการสรางพลังงานใหเซลลทุกเซลลใน รางกาย Marine Collagen Deep Sea:คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก มีคุณสมบัติพิเศษในการ เสริมสรางเนื้อเยื่อคอลลาเจน และอีลาสตินใหกับผิวไดอยางรวดเร็วและเต็ม ประสิทธิภาพชวยใหผิวมีความยืดหยุนกระชับผิว นอกจากนี้ยังชวยเพิ่ม ความสามารถในการอุมน้ำของเซลผิว สงผลใหผิวพรรณชุมชื้น เปลงปลั่ง Active ความสามารถในการอุมน้ําของเซลผิว สงผลใหผิวพรรณชุมชื้นเปลงปลั่ง กระชับ เรียบเนียนไมแหงกรานและไมเกิดริ้วรอย วิธีใช้ ใช้ในการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย เช้า-เย็น เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-3844281 Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant สรรพคุณ เซรั่ม บำรุงผิวกาย เนื้อบางเบา เติมความชุ่มชื่น ให้ผิวบริเวณที่แห้งและหยาบกร้านให้เนียนนุ่มขึ้น และให้ผลที่ต่อเนื่อง ยาวนานเมื่อใช้เป็นประจำ โดยไม่ทิ้งคราบมัน หรือความเหนียวเหนอะหนะ เซรั่มบำรุงผิวสูตรน้ำนมนี้ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว เกลี่ยง่ายได้ทั่วเรือนร่าง ช่วยให้ผิวดูมี สุขภาพดี นุ่มเนียน อุดมคุณค่าของสารสกัดจากเมล็ดสวีท อัลมอนด์ ช่วยให้ผิวตึงกระชับ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำให้ผิวเรียบเนียน สารสกัดจากธรรมชาติ3 ชนิดไดแ้ก่ Balloon Vine, Echium Oil, Sunflower Oil ที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติในการฟื้นฟู และ ปกป้องผิวจากมลภาวะ ต่างๆได้อย่างลงตัวต้านอนุมลูอิสระช่วย ปกป้องผิว ป้องกันการเกิดริ้วรอย สกัดได้จาก Cotton Thistle จากประเทศฝรั่งเศส รับรองมาตราฐานโดย Ecocert มีองค์ประกอบสำคัญในการช่วยเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซมผิวตามธรรมชาติ ในผิวที่ถูก ทำลาย บาดแผลทั้งแผล ไฟไหม้หรือแผลจากการทำศัลยกรรม เช่น การpeeling , dermabrasion โดยการเขา้ฟื้นฟูผิว ชั้นนอกสุดเข้าไปช่วย กระบวนการผลดัเปลี่ยน เซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุด ออกเผยผิวใหม่กระจ่างใสอย่างเป็น ธรรมชาติ วิธีใช้ ทาเซรั่มทั่วร่างกาย หลังอาบน้ำ เช้า เย็น เลขที่จดแจ้ง 10-5873802
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 2 ขวด at 846.00 THB from Lazada
−57%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 2 ขวด
846 บาท 1,980 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำDetox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa(1 ขวด 300 ml) at 550.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำDetox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa(1 ขวด 300 ml)
550 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bamboo Charcoal สูตร Detox แบบ Home Spa (1 ขวด ขวดละ 300 ml) ครีมอาบน้ำมีส่วนผสมของ "ถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal)" จึงมีคุณสมบัติดูดซับสิ่งสกปรกต่างๆที่ตกค้างในรูขุมขน ลดความมันส่วนเกินลดการเกิดสิว ผลัดเซลล์ผวที่ตายแล้วเพื่อให้ผิวสะอาดสดใสเนียนนุ่ม พร้อมด้วยผสมผสานคุณค่าต่างๆของะรรมชาติได้แก่ ผงไข่มุก (Peal Powder) ไข่มุกผงจากธรรมชาติแท้ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปของน้ำทำให้ซึบซาบเข้าสู่ผิวได้ไว ช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่และควบคุมการสร้างเม็ดสีผิว ลดการสะสมของสารตกค้างบนผิว ให้ผิวแลดูเนียนนุ่ม กระจ่างใส มีกลิ่นหอมสนชื่น จาก "น้ำกุหลาบออแกนิค(Organic Rosa)" ช่วยดูแลผิวอ่อนล้าให้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง วิธีใช้ อาบน้ำเช้า เย็น เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5840885
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Detox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) at 846.00 THB from Lazada
−57%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Detox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml)
846 บาท 1,980 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 3 หลอด หลอดละ 190 ml at 1188.00 THB from Lazada
−60%
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 3 หลอด หลอดละ 190 ml
1,188 บาท 2,970 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml(2 ขวด300ml) Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant(1 หลอด หลอดละ 190 ml) at 1226.00 THB from Lazada
−58%
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml(2 ขวด300ml) Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant(1 หลอด หลอดละ 190 ml)
1,226 บาท 2,950 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำDetox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa(3 ขวด ขวดละ 300 ml) at 1250.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำDetox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa(3 ขวด ขวดละ 300 ml)
1,250 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bamboo Charcoal สูตร Detox แบบ Home Spa (3 ขวด ขวดละ 300 ml) ครีมอาบน้ำมีส่วนผสมของ "ถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal)" จึงมีคุณสมบัติดูดซับสิ่งสกปรกต่างๆที่ตกค้างในรูขุมขน ลดความมันส่วนเกินลดการเกิดสิว ผลัดเซลล์ผวที่ตายแล้วเพื่อให้ผิวสะอาดสดใสเนียนนุ่ม พร้อมด้วยผสมผสานคุณค่าต่างๆของะรรมชาติได้แก่ ผงไข่มุก (Peal Powder) ไข่มุกผงจากธรรมชาติแท้ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปของน้ำทำให้ซึบซาบเข้าสู่ผิวได้ไว ช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่และควบคุมการสร้างเม็ดสีผิว ลดการสะสมของสารตกค้างบนผิว ให้ผิวแลดูเนียนนุ่ม กระจ่างใส มีกลิ่นหอมสนชื่น จาก "น้ำกุหลาบออแกนิค(Organic Rosa)" ช่วยดูแลผิวอ่อนล้าให้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง วิธีใช้ อาบน้ำเช้า เย็น เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5840885
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 1 หลอด หลอดละ 190 ml at 466.00 THB from Lazada
−52%
Amazing Grace Whitening Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 1 หลอด หลอดละ 190 ml
466 บาท 990 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรBee Vnom Shower Gel (2 ขวดขวดละ 300ml) at 1980.00 THB from Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตรBee Vnom Shower Gel (2 ขวดขวดละ 300ml)
1,980 บาท
Looksi
Amazing Grace ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) เจลอาบน้ําที่ชวยใหความรูสึกหอมสดชื่น พรอมชวยใหผิวของคุณ ไดสัมผัสกับการทําความสะอาดผิวอยางล้ําลึกผิวหนัง ชุมชื้นไมแหงตึงดวยสารสกัดจากพิษผึ้งที่อุดมไปดวยสารสําคัญชวยกระตุนการสรางเซลลผิวใหมยกกระชับผิว น้ําแร บริสุทธิ์จากเกาะตาฮิติจึงชวยปลอบประโลมผิวจากความออนลาและคืนแรธาตุสูผิว ชวยใหผิวแลดูสดใส เปลงปลั่งดูมี สุขภาพดีสารสกัดจากนมผึ้งและ น้ําผึ้งแทบริสุทธิ์ชวยใหผิวหนังสดใส เตงตึงและ ชวยเสริมการสรางคอลาเจนใหผิว แข็งแรง เผยผิวแลดูสุขภาพดีอยางเปนธรรมชาติ Bee Venom :สารพิษสกัดจากเหล็กไนของผึ้งการนําเอา Bee Venom เขามาใชในวงการเครื่องสําอางมากขึ้น ที่เรียก Bee Venom วาโบท็อกซจากธรรมชาติก็เพราะวาสามารถการกระตุน สรางเสนใยอิลาสติน และคอลลาเจนของผิวเพื่อชวยใหผิวยังคงความ สดใส นักวิทยาศาสตรคนพบวา พิษจากเหล็กไนของผึ้งชวยกระตุนการผลิตคอลลาเจน ซึ่งทําใหผิวมีความยืดหยุน และไมคล้ําเสีย เพราะแดดเผาและเปนทางเลือกที่ดีที่สุดรองจากโบท็อกซโดยผลิตภัณฑจะออกฤทธิ์ “กระตุนอยางแผวเบา” ตอผิวหนัง ซึ่งจะ หลอกใหรางกายเขาใจวาถูกผึ้งตอย เลือดจะถูกสงมาหลอเลี้ยงบริเวณผิวหนังที่สัมผัสพิษ และกระตุนใหผลิตคอลลาเจนกับอีลา สติน ทําใหผิวหนังเตงตึง ดร.ฮัน ไดตีพิมพผลงานวิจัยวา พิษนี้ยังชวยกระตุนการผลิตเซลลที่เรียกวาเคอราติโนไซตซึ่งทําหนาที่เปนปราการปองกัน แบคทีเรียการสูญเสียน้ําและผิวเสียจากแดดดวยโดยเคอราติโนไซตเปนเซลลที่อยูสวนบนสุดของผิวหนัง ซึ่งชวยใหแลดูออนเยาว แตเมื่อเรามีอายุมากขึ้น จํานวนเซลลนี้จะมีนอยลง ทําใหผิวหนังเสียความยืดหยุนและเกิดริ้วรอยตีนกา พิษผึ้งบริสุทธ์ไดิ รับการ พิสูจนแลววา ชวยเพิ่มจํานวนของเคอราติโนไซตชวยใหผิวมีความยืดหยุนยิ่งขึ้น Royal Jelly Extract : อุดมไปดวยสารอาหารบํารุงผิวหลายชนิด มีคุณสมบัติ ในการชวยฟนฟูและเสริมความแข็งแรงใหกับเซลลผิว สามารถชะลอการเกิด ริ้วรอยไดดีพรอมปรับสมดุล ทําใหผิวแข็งแรงข้ึน ชวยเสริมความช ิ มชุ ้ืนใหกับ ผิว ทําใหผิวแลดูออนเยาวสดใส มีน้ํามีนวล ทําใหผิวมีสุขภาพดีมีไกลโค โปรตีน (glycoprotein) ซึ่งชวยใหผิวหนังสดใส เตงตึงและ ชวยลดสิว ช่วยเสริมสร้าง Collagen ให้ผิวแข็งแรง วิธีใช้ ชโลมลงบนผิวกายที่เปยกลูบไลจนเกิดฟองทั่วรางกายแลวลางออกดวยน้ําจนสะอาด (.ใช้อาบน้ำ เช้า เย็น) เลขที่ใบจดแจ้ง 10-1-5934066
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
*ราคาปรับปรุงเมื่อ 17 Jul 2560

Amazing Grace ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย ไทย

ช้อปสินค้า Amazing Grace ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย และส่วนลดสูงสุด 68 ที่ iprice เท่านั้น หลายคนเลือก ครีมอาบน้ำ Bee Venom Shower Gel แบบ Home Spa (3 ขวด ขวดละ 300 ml), ครีมอาบน้ำ Detox Bamboo Charcoal แบบ Home Spa (2 ขวด ขวดละ 300 ml) Body Serum Anti-aging & Anti-Oxidant 1 หลอด หลอดละ 190 ml และ ครีมอาบน้ำแบบ Home Spa สูตร Tahiti Fresh Ocean Shower Gel 300ml. 3 ขวด จาก Amazing Grace ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย แบรนด์อื่น ๆ อย่างเช่น Giffarine, Aura Gold และ Smooth-E ก็มีสินค้าชนิดเดียวกัน หากคุณอยากดูตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Amazing Grace ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย เพียงแค่ 466 บาท-2,970 บาท บาทก็เพียงพอสำหรับช้อปปิ้งสินค้า Amazing Grace ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย แล้ว Amazing Grace ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย มี 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำ และ โลชั่น เมื่อพูดถึงสีของ Amazing Grace ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย สีเบจ เป็นที่นิยมในปัจจุบัน


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ