บาท
-

ตำราเรียน

สินค้าทั้งหมด 416รายการ
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข)
266 บาท 280 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข) คุ่มือเตรียมสอบเล่มนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเเนวทางเเละทบทวน ความรู้สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการระดับต่างๆ เเละใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้มที่สนใจทั่วไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน เเละยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ หลักสูตรการสอบ 1. วิชาพืันฐานความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน ระหว่าง 1-31 พค. 2. วิชาเฉพาะตำแหน่ง วิชาหลักการบัญชี วิชาการบัญชีชั้นสูง วิชาการบัญชีการเงิน วิชาภาษีอากร เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
257 บาท 270 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชุดคู่มือเตรียมสอบและข้อสอบ สำหรับตำแหน่งสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยทางสถาบัน THE Best Center และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่พนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่และภารกิจ ของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ.2550, พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551, กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการคลัง การเงินและการบัญชี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) หลักสูตร ประวัติกรมป่าไม้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการและกรมป่าไม้ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−8%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
238 บาท 260 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ชุดคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กทม.ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการสถาบัน ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวในการสอบแข่งขัน ดังนั้นทางสถาบัน THE Best Center ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงของฝ่ายวิชาการสถาบัน THE Best Center ภายในเล่มประกอบด้วยการเจาะ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการออกสอบพร้อมฉบับแก้ไขล่าสุด และเจาะข้อสอบให้ทุกเรื่องพร้อมคำเฉลยอธิบายให้ได้มากที่สุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6
181 บาท 190 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6 คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบประจำภาคเรียน การสอบ O-Net และการสอบ 9 วิชาสามัญ การสอบเอนทรานช์เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 การสอบแข่งขันทางวิชาการ การสอบเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายในเล่มผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาจำแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ มีทั้งหมด 6 หน่วย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีการอธิบายเนื้อหาสาระในลักษณะต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งความเรียงตารางและแผนภาพที่มีความครอบคลุม เพียงพอต่อการเตรียมตัวสอบ มีแผนผังความคิดสรุปให้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีแบบทดสอบทุกหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด (5 ตัวเลือก) พร้อมทั้งเฉลยละเอียดเพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ ตีโจทย์คำถาม เกิดทักษะการชำนาญจนเกิดความมั่นใจในการลงสนามทำข้อสอบจริงทุก ๆ สนาม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
114 บาท 120 บาท
Naiin

ฝึกทักษะเพื่อการพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการฝึก เรียบเรียงจากง่ายไปหายาก สรุปสาระหลักและสาระการเรียนรู้ที่ควรทราบ แบบฝึกหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาในแต่ละบท แนวข้อสอบ 2 ชุด กลางภาค /ปลายภาค

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. คณิตศาสตร์ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุง)
119 บาท 125 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. คณิตศาสตร์ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุง) หนังสือ คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. ม.ต้น คณิตศาสตร์ เล่มนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการช่วยนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น สอวน. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เพชรยอดมงกุฎ หรือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียนชั้นนำทั่วไป หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการสรุปสูตรคณิตศาสตร์ที่สำคัญและจำเป็นซึ่งนักเรียนจะต้องรู้ รวมทั้งมีแบบทดสอบในแต่ละเรื่องพร้อมเฉลยอย่างละเอียด จากประสบการณ์การสอนของผู้เขียนที่มีมากกว่า 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและให้มีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถ่องแท้ในเนื้อหาหแต่ละเรื่องอันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนที่จะลงมือทำข้อสอบเก่า สอวน. ตัวจริง ส่วนที่สอง เป็นข้อสอบ สอวน. จากอดีตถึงปัจจุบัน พร้อมเฉลยอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อหาประสบการณ์ในการทำข้อสอบแข่งขันก่อนที่จะสอบจริง อนึ่ง เฉลยเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การหาคำตอบของโจทย์ข้อนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีแนวทางอื่นอีกที่จะนำกไปสู่คำตอบที่ถูกต้องเหมือนกัน แต่ต้องมีความถูกต้องทางการให้เหตุและผลของกระบวนการทักษะทางคณิตศาสตร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาตร์ ป.1
143 บาท 150 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาตร์ ป.1 ปริศนารอบตัวเรา มหัศจรรย์ร่างกายของเรา สำรวจชีวิตสัตว์ พืชมีชีวิต มารู้จักดิน เรียนรู้สารรอบตัว มาออกแรงกัน มองบทท้องฟ้า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
คู่มือเตรียมสอบ พิชิตข้อสอบครูผู้ช่วย
356 บาท
ShopAt24

คู่มือเตรียมสอบ พิชิตข้อสอบครูผู้ช่วย Isbn : 9786164407640 ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการและคณาจารย์ ProED. Academy ผู้แปล : - สำนักพิมพ์ : ProED.Education ตีพิมพ์ : - หน้า/จำนวนเล่ม : 384 หน้า ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ เนื้อหาโดยสังเขป คู่มือเตรียมสอบ พิชิตข้อสอบครูผู้ช่วย คู่มือเตรียมสอบ พิชิตข้อสอบครูผู้ช่วย ซึ่งผลิตโดย คณาจารย์ ProED. Education ตำราวิชาการคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบรับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ซึ่งใช้ได้หนังสือ Update ใหม่ล่าสุด มีความทันสมัยและมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด “เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรสอบ” ตรงขอบเขตการสอบ ลึก ละเอียด รอบด้าน เข้าใจง่าย เก็งข้อสอบและเจาะประเด็นลึกแนวข้อสอบทะลุเป้าหมาย พร้อมข้อสอบเสมือนจริงในสนามสอบครบถ้วนด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ 3 วิชาในเล่มเดียว คือ วิชาความรอบรู้ วิชาชีพครู และวิชาการศึกษา ผลงานที่ผ่านมา/ซี่รี่ส์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือเตรียมสอบ พิชิตข้อสอบครูผู้ช่วย หนังสือ สรุประเด็นถามตอบกฎหมาย และ เจาะประเด็นลึกแนวข้อสอบกว่า 1000 ข้อ และอื่นๆ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
266 บาท 280 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมที่ดิน
257 บาท 270 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมที่ดิน ชุดคู่มือ-ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการสถาบัน ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือโดยรวบรวมจากประสบการณ์ตรงของคณะทีมงานของสถาบัน โดยในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา พรบ. พระราชกฤษฎีกาและ ระเบียบที่กำหนดในการออกสอบพร้อมเจาะข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ O-Net ม.3 ภาษาอังกฤษ (ฉ
71 บาท 75 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ O NET ภาษาอังกฤษ ม.3

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
190 บาท 200 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชุดคู่มือเตรียมสอบเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและทั่วไป เล่มนี้ ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการสถาบันได้รวบรวม เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันสอบเข้ารับราชการในความรู้ของหมวดนี้ ทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงคณะทีมของสถาบันที่มีประสบการณ์เป็นเล่มประกอบด้วยสรุปข่าวทั้งเนื้อหาข่าวที่เด่นๆ สำคัญๆ และเจาะแนวข้อสอบเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียาตัวอ่านล่วงหน้า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ด้านช่างยนต์
266 บาท 280 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ด้านช่างยนต์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชุดคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบคนรัว พ.ศ.2553 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ ฉบับสมบูรณ์
114 บาท 120 บาท
Naiin

คู่มือสอบใบขับขี่แบบเล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เตรียมตัวให้พร้อม สอบรอบเดียวผ่าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลิสต์ราคา ตำราเรียน ยอดนิยมปี 2018

10 อันดับสินค้ายอดนิยม ราคา ร้านค้า
คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน (ภาค ก+ข) 266 บาท Naiin
คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 257 บาท Naiin
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 238 บาท Naiin
คู่มือเตรียมสอบ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 238 บาท Naiin
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร 238 บาท Naiin
คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6 181 บาท Naiin
คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2 114 บาท Naiin
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. คณิตศาสตร์ ม.ต้น (ฉบับปรับปรุง) 119 บาท Naiin
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาตร์ ป.1 143 บาท Naiin
คู่มือเตรียมสอบ พิชิตข้อสอบครูผู้ช่วย 356 บาท ShopAt24
แคตตาล็อกสินค้า