แคตตาล็อกสินค้า
เลื่อนขึ้น
ราคา
สินค้าทั้งหมด 472รายการ
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8476 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-298 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ระดับ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ระดับ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) หลักสูตรการสอบ วุฒิปริญญาตรี เจาะข้อสอบภาค ก.พ. ความสามารถทั่วไป เจาะข้อสอบภาค ก.พ. การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ เจาะข้อสอบภาค ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ เจาะข้อสอบภาค ก.พ. การตีความจากบทความสั้น เจาะข้อสอบภาค ก.พ. การอธิบายความหายจากคำหรือกลุ่มคำ เจาะข้อสอบภาค ก.พ. การใช้คำและกลุ่มคำ เจาะข้อสอบภาค ก.พ. รวมหลักภาษา เจาะข้อสอบภาค ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
295 บาท
Asia Books
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทานกรมชลประทาน
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทานกรมชลประทาน ชุดคู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่งนายช่างชลประทาน กรมชลประทานเล่มนี้ ทางสถาบัน THE Best Center และคณะผู้จัดทำได้เรียบเรียงขึ้นเป็นเล่ม เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยประกอบไปด้วย ประวัติกรมชลประทาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม และความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับนายช่างชลประทาน และแถมท้ายด้วยแนวข้อสอบ มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตังอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ ฉบับสมบูรณ์
114 บาท 120 บาท
Naiin

คู่มือสอบใบขับขี่แบบเล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เตรียมตัวให้พร้อม สอบรอบเดียวผ่าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-9268 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งการข่าว นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-5673 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยสินทางปัญญา
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (ฉบับปรับปรุง)
147 บาท 155 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (ฉบับปรับปรุง) หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป. 1-2-3 (ฉบับปรับปรุงใหม่) เล่มนี้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระและมาตราฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 ถึงสาระที่ 8 ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข สามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ให้มีทักษะกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ หนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ มีการสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละชั้นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตราฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ในท้ายหน่วยของแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีแบบทดสอบซึ่งได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมา ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียน มีจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-4423 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการเงินและบัญชี(ป.ป.ส.)
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-4959 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับ 1-2 และ 3-4
238 บาท 250 บาท
Naiin

- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ- ความสามารถด้านเหตุผล- ความเข้าใจภาษา- การใช้ภาษา- เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-2559 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานป้ัองกันการทุจริตปฏิบัติการ(ป.ป.ช.)
240 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
247 บาท 260 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ป.ป.ท. : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) ชุดคู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหา พ.ร.บ. พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำเฉลยอธิบาย มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8391 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−4%
คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1
170 บาท 179 บาท
Naiin

คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1 แบบฝึกเสริมรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2557 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีสาระต่างๆ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ได้จัดทำแบบฝึกหัดเสริมรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น และขอบข่ายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปองดอง ความมีวินัยในตนเอง ในแต่ละสาระมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายรูปแบบไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกตัวชี้วัดและทุกจุดเน้น เพื่อให้นักเรียน และครู อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประเมินผลการเรียน ท้ายเล่มมีแบบฝึกทบทวนก่อนสอบ และตัวอย่างสอบปลายภาค ปลายปี พร้อมเฉลยแยกเล่มไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8452 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-9138 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-3334 คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8902 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-4690 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง/นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-5499 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI
247 บาท 260 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป D.s.i. ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ สรุปความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนที่ 2 วิชาความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (40 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ความรู้กี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 3 วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การจัดการองค์การ แผนงานโครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ งานพัสดุงานการประชุมและงานเลขานุการผู้บริหาร (100 คะแนน)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-5178 คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโท MBA /GMAT บริหารธุรกิจ
280 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−4%
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1
143 บาท 150 บาท
Asia Books
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8407 คู่มือเตรียมสอบนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-9343 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร การไฟฟ้านครหลวง
247 บาท 260 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร การไฟฟ้านครหลวง ชุดคู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่ง นิติกร การไฟฟ้านครหลวง กทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมสอบในการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE Best Center ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มมีพรบ.กฎหมาย ระเบียบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติและความรู้ที่กำหนดในการแข่งขัน พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำเฉลยอธิบายมาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC 8780 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Think Beyond คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน
299 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.)
266 บาท 280 บาท
Naiin

การสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) แต่ละครั้งนั้น เรียกได้ว่า เป็นสอบที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยจำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันจำนวนมาก ในขนาดที่ผู้สอบผ่านบรรจุเข้าทำงานได้นั้น ก็คิดเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ การเตรียมตัว เตรียมพร้อม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และแน่นอนว่าคู่มือการเตรียมสอบที่ดี ย่อมทำให้ความมุ่งหวังของทุกคน มีโอกาสที่จะสอบบรรจุเข้าทำงานได้ มีอยู่สูงมากเช่นกัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−4%
คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-Net ม.1-2-3
199 บาท 209 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย O-Net ม.1-2-3 สรุปเนื้อหาเก็งข้อสอบ เตรียมสอบ O-Net เตรียมสอบคัดเลือก เข้าเตรียมอุดมศึกษาและ ม.4 ทั่วประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-3419 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-182 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. (ใหม่ล่าสุด)
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-162 คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
189 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบัญชีกลาง
247 บาท 260 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงานและการจัดการองค์การ ความรู้ความสารถทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-7783 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมการเกษตร
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กฏหมายท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป
304 บาท 320 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กฏหมายท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และรวมถึงระเบียบ พ.ร.บ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการสถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Think Beyond คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป+ภาษาอังกฤษสำหรับใช้สอบทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
199 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมที่ดิน
257 บาท 270 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมที่ดิน ชุดคู่มือ-ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการสถาบัน ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือโดยรวบรวมจากประสบการณ์ตรงของคณะทีมงานของสถาบัน โดยในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา พรบ. พระราชกฤษฎีกาและ ระเบียบที่กำหนดในการออกสอบพร้อมเจาะข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-3846 คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
299 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter ฺBC-6014 คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏบัติการ เล่ม 2
320 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท MBA และความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ
266 บาท 280 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท MBA และความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับ ผู้เตรียมสอบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ผู้ต้องการเสริมความรู้ทั่วไปก้านการบริหาร การคำนวณ การวิเคราะห์เหตุผล เปิดติวครบวงจร ทุหน่วยงานสอบ และติวทางไปรษณีย์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-3143 คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมประพฤติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
230 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-2313 คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้พื้นฐาน สำหรับทุกตำแหน่งกรมการปกครอง
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย
238 บาท 250 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-0948 คู่มือเตรียมสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้เรื่องงานด้านธุรการ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ส่วนที่ 2 ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-2702 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ(กรมอุทยานแห่งชาต ฯ)
240 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-168 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา (กทม.)
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-4409 คู่มือเตรียมสอบ ครู ความรอบรู้
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-0672 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการกรมการปกครอง
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-289 คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-5772 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน)
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC–8964 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก สังคมศึกษา
138 บาท 145 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก สังคมศึกษา หนังสือ คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก สังคมศึกษา เล่มนี้ เป็นแนวทางศึกษาเพิ่มเติมและเตรียมความพร้อมให้สามารถสอบผ่านในสาขาวิชาเอกของผู้เตรียมสอบ และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในที่สุด สรุปเจาะประเด็น เนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรที่เคยออกสอบบรรจุ ตรงตามหลักสูตรตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. เจาะข้อสอบ ตรงตามเนื้อหา แนวข้อสอบและข้อสอบที่เคยออกสอบ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาเอก สังคมศึกษา 8 ชุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-266 คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8773 คู่มือเตรียมสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร นักวิทยาศาสตร์ (พฐ.3) สาขาฟิสิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
280 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี คูมือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ ทางสถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกับเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหาและแนวข้อสอบใหม่ๆ เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้นอกจากนี้สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการและเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงวิชาการในอนาคตสืบต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-2337 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ กรุงเทพมหานคร
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ กรุงเทพมหานคร คู่มือสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆสถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสามารุถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียงคู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-3648 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8483 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
257 บาท 270 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางสถาบัน THE Best Center และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ฯ ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้ามีความพร้อมในการทำข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8650 คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
280 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-2542 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ(ป.ป.ช.)
240 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-3808 คู่มือเตรียมสอบ กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ฉบับสมบูร
204 บาท 215 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่ง ครูผู้ช้วย ฉบับสมบูรณ์ รวมภาค ก และ ภาค ข

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
238 บาท 250 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือ-เตรียมสอบ ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.2
105 บาท 110 บาท
Naiin

แบบฝึกหัดทบทวนแต่ละบทเรียนพร้อมเฉลย เหมาะสำหรับการเรียนในห้องเรียน เตรียมสอบเก็บคะแนน เตรียมสอบประจำภาค ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบชิงทุน และเตรียมสอบ LAS (Local Assessment System)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8124 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการปกครอง ใหม่2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.4
109 บาท 115 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-4225 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมพัฒนาชุมชน
247 บาท 260 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมพัฒนาชุมชน ชุดคู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน ทางสถาบัน THE Best Center ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มเป็นเนื้อหาความรู้ที่ได้กำหนด ในการสอบโดยมีเนื้อหา พรบ. พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำเฉลยอธิบาย มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-9107 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−4%
คู่มือ-เตรียมสอบ ม.3
189 บาท 199 บาท
Naiin

5 วิชาหลัก *คณิตศาสตร์ *ภาษาไทย *ภาษาอังกฤษ *วิทยาศาสตร์ *สังคมศึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-135 คู่มือเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานใช้สอบทุกตำแหน่ง
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8742 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ 2560
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-4201 คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
257 บาท 270 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยทางสถาบัน THE Best Center และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE Best Center ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงของคณะทีมของสถาบัน THE Best Center ในเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ ที่กำหนดในระเบียบการสอบ พร้อมยกแนวข้อสอบและคำเฉลยพร้อมมาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ด้านเกษตรกรรม
266 บาท 280 บาท
Naiin

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ด้านเกษตรกรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชุดคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบคนครัว พ.ศ.2553 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ในปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป ความรู้ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-5802 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
280 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-4867 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. พนักงานการเงินระดับ 4
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-5123 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−20%
ODM คู่มือ - เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1
216 บาท 270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-4935 คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การทดสอบทัศนคติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Book Time Book Time หนังสือชุดเตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (2 เล่ม)
1,040 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.
247 บาท 260 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขเบื้องต้น หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ เขียนโครงการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กฎหมายและ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏิบัติการ ล.2
304 บาท 320 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏิบัติการ เล่ม 2 คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏิบัติการ เล่ม 2 ภายในเล่มมีสรุปข่าวเหตุการณ์ที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศให้อัพเดทใหม่ 7 ชุดแรก และตามด้วยเจาะข้อสอบเก่าแยกเป็นส่วน ๆ พร้อมคำเฉลยอธิบาย เทคนิคการตอบ เนื้อหาในส่วนความรู้ภาษาต่างประเทศ และึความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต แถมท้ายคำศัพท์ย่อทางการทูต เพื่อให้รู้แนวการตอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 ล.1
86 บาท 90 บาท
Naiin

- เนื้อหาเรียงลำดับขั้นการเรียนรู้จากง่ายไปยาก ได้แก่ การประยุกต์ 1 จำนวนและตัวเลข การประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง และการสร้าง- สรุป กฎ สูตร ทฤษฎีบท บทนิยาม ตัวอย่าง- แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ครบทุกประเด็น- แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้พร้อมเฉลย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
190 บาท 200 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชุดคู่มือเตรียมสอบเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและทั่วไป เล่มนี้ ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการสถาบันได้รวบรวม เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันสอบเข้ารับราชการในความรู้ของหมวดนี้ ทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงคณะทีมของสถาบันที่มีประสบการณ์เป็นเล่มประกอบด้วยสรุปข่าวทั้งเนื้อหาข่าวที่เด่นๆ สำคัญๆ และเจาะแนวข้อสอบเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียาตัวอ่านล่วงหน้า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
276 บาท 290 บาท
Naiin

นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวาอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาความรู้ความเข้าใจบทบาทภาตกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหากไทย วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการอ่าน และการสนทนา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-9350 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-3402 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-8148 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ปริญญาโท) ใหม่2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC–8995 คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 2560
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-017 คู่มือเตรียมสอบ รัฐศาสตร์ สอบเข้าปริญญาโท
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ ทรัพยากรบุคคลปฺฎิบัติการ (ภาคข)
257 บาท 270 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ ทรัพยากรบุคคลปฺฎิบัติการ (ภาคข) หลักสูตรการสอบ ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−44%
คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตํารวจ สายปราบปราม E-book อัพเดทใหม่ล่าสุดปี2560 เก็งแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง
499 บาท 900 บาท
Lazada

ตำราเรียน ไทย

BC-8476 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560, BC-298 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ และ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ระดับ 3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็นประเภทสินค้าที่ขายดี Thebestcenter, Think Beyond และ Infopress Group คือแบรนด์ยอดนิยม เนื่องจาก ตำราเรียน พวกเขาคือตัวเลือกที่ดีที่สุด ซื้อ ตำราเรียน ได้แล้ววันนี้ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 71 บาท-max_price บาท คุณสามารถค้นหาออนไลน์ ตำราเรียน 2 ประเภท นั่คือ โรแมนติก, หนังสือการเดินทาง และ หนังสือประวัติศาสตร์ เลือกอันที่ตรงใจคุณ ที่ iprice ช้อป ตำราเรียน และรับส่วนลดสูงถึง 50%